top of page

HR och arbetsmiljö  

Som VD, ägare, chef eller ledare hamnar du kanske i situationer när du skulle behöva professionellt hands - on stöd i personalrelaterade frågor. Någon som är din HR chef oavsett om du har behov en dag i veckan, i ett specifikt projekt/uppdrag eller behöver rådgivning i en klurig fråga. Oavsett omfattning så finns jag som en flexibel lösning för din verksamhet. Låt mig förenkla din vardag så du kan fokusera på annat i verksamhet istället. 

Interim

Jag stöttar ditt företag med bland annat,

Interim uppdrag
Arbetsmiljö
Chefstöd, handledning
HR dokument
Rehabilitering
Rekrytering
Fackliga förhandlingar

 

230414_kryast_FJL_242.JPG
Arbetsmiljö
Chatta på Warehouse

Arbetsmiljö

Arbetet med arbetsmiljö kan kännas som en svår uppgift med många olika delar som behöver vara på plats. Förutom att ha koll på regler och lagar så ska ni även ha arbetssätt som fångar upp och förbättrar bristerna i arbetsmiljön.

Alla arbetsgivare – oavsett antal anställda – måste enligt lag bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). 

 

Jag ser till att ni får stöd och struktur i ert arbetsmiljöarbete och ger chefer och anställda verktyg  för att komma i gång med dokumentation och uppföljning. 

Exempelvis;

- skapa struktur i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

- implementera årshjul i arbetsmiljöarbetet

- se till att policydokument och riktlinjer finns 

- genomföra arbetsmiljö rond

- årlig uppföljning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

- upprätta en arbetsmiljöhandbok med policys och rutiner för ert företag

- implementera digitalt system i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Jag håller utbildningar inom arbetsmiljö för chefer och medarbetare. Kunskap är en viktig nyckel för att alla ska känna sig delaktiga och veta vilka skyldigheter de har för att bidra till en förbättrad arbetsmiljö. 

Se mer under fliken utbildning

Chefstöd

Chefstöd

Ibland stöter man på frågor som chef där man önskade att man kunde kontakta en kunnig person inom området. Jag  är din "stöd - i - nöd" och agerar som support och bollplank i alla typer av HR relaterade frågor.

Det kan exempelvis vara;
- skriva anställningsavtal
- tolka kollektivavtal
- om inget kollektivavtal finns - vad säger lagen
- ledighet, frånvaro - vad gäller?
- misskötsamhet, underprestation - vad göra?
- alkohol/droger i samband med anställning
- rehab, sjukfrånvaro - hur går vi vidare?
- avveckling, uppsägning - vad behöver jag göra? 
- enskilda överenskommelser

- stöd i ”svåra samtal” ex vi behöver gå skilda vägar
- med mera...

Närbild av tröstande händer
HR översyn policydokument, riktlinjer
Check.jpg

HR-administration 

Är företaget över 10 anställda ställas det en hel del lagkrav kring olika rutiner och policydokument ni behöver ha i ordning. Trist tycker vissa- dock nödvändig. 

 

Jag tar fram det ni behöver enligt de avtal och lagar som omfattar er. Här är några områden du som arbetsgivare behöver ha koll på:

-Arbetsmiljöpolicy

-Sjukdom och rehab

-Alkohol och droger

-Riktlinjer och rutiner bl. a för att förhindra trakasserier
-Lönekartläggning

Dessa är "need - to - have". 

Men varför inte erbjuda "nice - to - have" och samla era policys, information och riktlinjer i en personalhandbok, helt enligt era önskemål. Smidigt och proffsigt!

Jag hjälper er!

intervju

Rehabilitering

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar uppstår när medarbetarens arbetsförmåga sätts ner på grund av sjukdom eller skada. Ansvaret omfattar alla sorters sjukfall och skador, även om arbetet inte är orsaken till sjukfrånvaron. 

 

Vad är du som arbetsgivare skyldig att göra och vilka krav kan du ställa på medarbetaren?

Jag stöttar er i bl. a;

- upprepad korttidssjukfrånvaro 

- hälsosamtal

- rehabutredning

- individuell rehab plan (rehab plan krävs om din medarbetare förväntas vara sjukskriven mer än 60 dagar) 

- identifiera arbetsanpassning

- plan för återgång i arbetet

Jag finns som stöd i hela eller delar av processen. 

jobbintervju
Rehabilitering
Rekrytering, second opinion, tester
Tillfälligt möte

Rekrytering, second opinion, tester 

Vid rekrytering av ny personal har man två val. Antingen gör man det själv eller ta hjälp. Om ni väljer att rekrytera själva är det viktigt att ni tar er den tid som processen kräver. En felrekrytering kan i längden kosta er dyrt i tid, pengar men även energi.

Jag stöttar er i hela eller delar av rekryteringsprocessen, det som passar er bäst.  Jag är väldigt mån om att alla parter i en rekryteringsprocess ska bli nöjda.

Exempel på steg som kan ingå;

- Kravprofil

- Annonsering (ta hjälp att skriva attraktiva annonser)

- Urval 

- Kompetensbaserad intervju

- Tester med återkoppling, ex personlighetstest, kapacitetstest

- Referenstagning och bakgrundskoll

 

Second opinion

Vill ni göra större delen av rekryteringen själva men få en oberoende bedömning av din/dina slutkandidater innan du fattar beslut att anställa. Jag gör en kompetensbaserad intervju, tester med återkoppling, referenstagning och bakgrundskontroll.

Tester

Vill ni göra det mesta jobbet själv men känner att ni vill komplettera med tester för att göra er egen bedömning än mer komplett. 
 

- Med personlighetstest kan ni förutsäga beteende hos personer på jobbet och därmed välja den kandidat som matchar kraven i tjänsten, ex hur kandidaten arbetar, motiveras, relaterar till andra, anpassar sig till nya utmaningar med mera. 
 

- Med ett kapacitetstest får ni en bra uppfattning om kandidatens potential och förmåga att utvecklas. Det mäter kandidatens förmåga att ta in ny kunskap, analysera och lösa problem. Ni kan känna er trygg med att den som anställs klarar komplexa uppgifter eller är lämplig som framtida chef.

 

Med hjälp av tester kan ni ta bättre beslut utefter kandidatens förmåga och kompetens. 

 

Jag är certifierad i Masters plattform, https://www.master.se/

Medarbetrsamtal

Medarbetarsamtal 

Medarbetarsamtal är ett av chefens viktigaste verktyg när det gäller att samtala om utveckling, trivsel och prestation. Som chef har du då större möjlighet att stötta din medarbetare i hans/hennes utveckling och tillsammans sätter ni mål för framtiden.

Medarbetarsamtalet är också ett bra tillfälle för medarbetaren att få förståelse för företagets målsättningar och få insikt hur han/hon själv kan bidra till målen. Syftet är alltså utveckling för både för medarbetaren och företaget.


Ni bör inte använda medarbetarsamtalet för löneförhandlingar eller som ett tillfälle att ta upp negativa saker som kommer som en överraskning för medarbetaren. Misskötsel, oegentligheter osv ska tas upp direkt när de sker och inte sparas till medarbetarsamtalet.
 
Jag tillhandahåller verktyg och mallar samt coachar er genom processen så ni får ut maximalt.

 

Vänner dricker kaffe
Medarbetarundersökning
grupp.jpg

 Medarbetarundersökning 

En medarbetarundersökning är precis som en kundundersökning ett bra verktyg och en fingervisning hur ni ligger till och vad ni kan förbättra. Med enkätfrågor som besvaras anonymt får ni reda på vad personalen tycker. För hur ska ni egentligen veta vilka åtgärder som behövs, hur personalen mår, vilka utmaningar som finns om ni inte ställer frågan rakt ut?

I en medarbetarundersökning får personalen möjligheten att lätta på hjärtat och sätta betyg på arbetsplatsen. Det går givetvis bra att fokusera och ställa frågorna kring ett speciellt område, ex arbetsmiljö eller så satsar ni på heltäckande enkäter.
 
Det bästa sättet att göra en medarbetarundersökning är att ta in en tredje part som samlar in data och skriver en rapport. Personalen känner sig mer bekväma och vågar svara mer öppet om de vet att det är en utomstående part som hanterar materialet. Kvaliteten blir helt enkelt bättre.

Jag genomför medarbetarundersökningar från frågebatteri till utskick, genomförande, analys och handlingsplan.  

Arbetsrättliga förhandlingar

Arbetsrättsliga förhandlingar

Jag stöttar er med vad lagen, eller ert kollektivavtal, säger men även i praktisk handling. Det kan exempelvis handla om att du som arbetsgivare behöver genomföra förhandlingar med fackliga organisationer oavsett om ni har kollektivavtal eller inte.

Facklig samverkan och MBL-förhandlingar är viktiga att genomföra och det blir oftast enklare om det blir rätt från början. Ni kan även använda mig som ett bollplank eller support så att ni vid nästa tillfälle lättar kan klara det på egen hand.

Hög med böcker
bottom of page