top of page

Arbetsmiljö 

Arbetet med arbetsmiljö kan kännas som en svår uppgift med många olika delar som behöver vara på plats. Förutom att ha koll på regler och lagar så ska ni även ha arbetssätt som fångar upp och förbättrar bristerna i arbetsmiljön.

Alla arbetsgivare – oavsett antal anställda – måste enligt lag bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). 

 

Jag ser till att ni får stöd och struktur i ert arbetsmiljöarbete och ger chefer och anställda verktyg  för att komma i gång med dokumentation och uppföljning. 

Exempel på stöd

- skapa struktur i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

- implementera årshjul i arbetsmiljöarbetet

- se till att policydokument och riktlinjer finns 

- genomföra arbetsmiljörond

- årlig uppföljning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

- upprätta en arbetsmiljöhandbok med policys och rutiner för ert företag

- implementera digitalt system i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Jag håller utbildningar inom arbetsmiljö för chefer och medarbetare. Kunskap är en viktig nyckel för att alla ska känna sig delaktiga och veta vilka skyldigheter de har för att bidra till en förbättrad arbetsmiljö. 

Se mer under fliken utbildning

Section Subtitle

bottom of page